admin

การเรียกร้องการปฏิรูปการเงินโลก เพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของโลก – จดหมายจาก Project Everyone

Stephen Fry, Annie Lennox, Christiana Figueres, Forest Whitaker, David Miliband, Graça Machel, Helen Clark และ Paul Polman หนึ่งในบรรดาเหล่าผู้ลงนามมากกว่า 100 รายในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำกลุ่ม G20 ลอนดอน, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — แปดสิบปีนับจากที่ International Monetary Fund และ World Bank ได้ก่อตั้งขึ้น โดย ณ เวลานี้ แนวร่วมของเหล่านักแสดง นักการเมือง ศิลปิน และนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำได้ส่งจดมายถึงเหล่าผู้นำ เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เพื่อเรียกร้องให้ยกระดับระบบการเงินโลกเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จดหมายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก่อนการประชุม World Bank และ IMF Spring Meetings ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่อยอดมาจากการเรียกร้องให้ปฏิรูปการคลังสาธารณะทั่วโลก ที่นำโดยนาย […]

Read More

Colorful LGBTQ+ Parade at Silom Songkran Festival

Silom, Colorful LGBTQ+ Parade at Silom Songkran Festival, loud music, people flocking together to spread happiness.

Reporters reported that Songkran water play at Silom Road today The movie was opened for the second day. There are tourists coming to …

Read More

Recent Posts